C062-ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H43,6614
C062
SH41
SE H43,6614
C062
SH41
SE H43,6614
C062
SH41
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE H27,5513
C062
SH21
SE H27,5513
C062
SH21
SE H27,5513
C062
SH21
 


 


SE H00,9912
C062
SH41
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H27,5512
C062
SH22
SE H27,5512
C062
SH22
SE H27,5512
C062
SH22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H43 วท074086 : การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น
SE H27 วท 072177 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
SE H00 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202