C064-อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E18,7715
C064,C025
C161
PH21
ED E18,7715
C064,C025
C161
PH21
ED E18,7715
C064,C025
C161
PH21
 


 


ED E46,7715
C064
PH41
ED E46,7715
C064
PH41
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E29,6616
C064
PH21
ED E29,6616
C064
PH21
ED E29,6616
C064
PH21
 


 


พุธ ED E42,5514
C064
PH41
ED E42,5514
C064
PH41
ED E42,5514
C064
PH41
 


ED 000,B121
C064,C075
C077
EP21,EP22
EP23
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E26,6616
C064,C025
PH22
ED E26,6616
C064,C025
PH22
ED E26,6616
C064,C025
PH22
 


 


ED E29,7716
C064
PH22
ED E29,7716
C064
PH22
ED E29,7716
C064
PH22
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E18 สข011032 : การสาธารณสุข
ED E46 สข013031 : สุขภาพจิต
ED E29 สข031041 : สุขภาพจิต
ED E42 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED 000 Home Room
ED E26 สข011032 : การสาธารณสุข
====== อาจารย์ ======
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202