C066-อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P39,B111
C066
EP31
ED P39,B111
C066
EP31
ED P39,B111
C066
EP31
 


 


ED P39,B111
C066
EP32
ED P39,B111
C066
EP32
ED P39,B111
C066
EP32
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,B122
C065,C114
C030,C066
EP31,EP32
EP33,EP34
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P39,B111
C066
EP34
ED P39,B111
C066
EP34
ED P39,B111
C066
EP34
 


 


ED P39,B111
C066
EP33
ED P39,B111
C066
EP33
ED P39,B111
C066
EP33
 


 


ศุกร์ AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P39 พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปป้องกันตัว
ED 000 Home Room
AR M37 นก024010 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C130 อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
===== ห้องเรียน ======
B111 โรงยิมยูโด
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
B123 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301