C067-ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M36,9911
C067
AM32
AR M36,9911
C067
AM32
AR M36,9911
C067
AM32
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M36,9911
C067
AM31
AR M36,9911
C067
AM31
AR M36,9911
C067
AM31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M36 นก024013 : ลีลาศ
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301