C075-อ.โชคชัย ปัญญาคำ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P41,9912
C075
EP43
ED P41,9912
C075
EP43
ED P41,9912
C075
EP43
ED P41,9912
C075
EP43
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P41,6616
C075
EP44
ED P41,6616
C075
EP44
ED P41,6616
C075
EP44
ED P41,6616
C075
EP44
 


 


 


 


 


 


พุธ ED E41,9912
C075
EP42
ED E41,9912
C075
EP42
ED E41,9912
C075
EP42
ED E41,9912
C075
EP42
ED 000,B121
C064,C075
C077
EP21,EP22
EP23
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P41,9912
C075
EP41
ED P41,9912
C075
EP41
ED P41,9912
C075
EP41
ED P41,9912
C075
EP41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E41,2203
C075
PH41
ED E41,2203
C075
PH41
ED E41,2203
C075
PH41
ED E41,2203
C075
PH41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED E41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
6616 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401