C077-ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P31,2203
C077
EP32
ED P31,2203
C077
EP32
ED P31,2203
C077
EP32
ED P31,2203
C077
EP32
 


ED P31,2204
C077
EP33
ED P31,2204
C077
EP33
ED P31,2204
C077
EP33
ED P31,2204
C077
EP33
 


อังคาร ED P31,2203
C077
EP31
ED P31,2203
C077
EP31
ED P31,2203
C077
EP31
ED P31,2203
C077
EP31
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,B121
C064,C075
C077
EP21,EP22
EP23
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P31,3302
C077
EP34
ED P31,3302
C077
EP34
ED P31,3302
C077
EP34
ED P31,3302
C077
EP34
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304