C083-อ.โกสินท์ มณีอินทร์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R22,6616
C083
AR21
AR R22,6616
C083
AR21
AR R22,6616
C083
AR21
 


 


AR R26,E001
C083
AR21
AR R26,E001
C083
AR21
AR R26,E001
C083
AR21
AR R26,E001
C083
AR21
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR R32,E001
C083
AR31
AR R32,E001
C083
AR31
AR R32,E001
C083
AR31
 


 


AR 000,8813
C083,C108
AR11
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R17,7716
C083
AR11
AR R17,7716
C083
AR11
AR R17,7716
C083
AR11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R22 สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
AR R26 นก022061 : เกมและการเป็นผู้นำเกม
AR R32 นก024007 : เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการ
AR 000 Home Room
AR R17 นก 011025 : แนวคิดของการเล่น นันทนาการ และการใช้เวลาว่าง
====== อาจารย์ ======
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C108 อ.วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
E001 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (หน้าห้องเอราวัณ)
8813 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101