C084-อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M21,7714
C084
AM21,AM22
AR M21,7714
C084
AM21,AM22
AR M21,7714
C084
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P11,7711
C084
EP13
ED P11,7711
C084
EP13
ED P11,7711
C084
EP13
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S21,7714
C084
SS21
SE S21,7714
C084
SS21
SE S21,7714
C084
SS21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M21 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
ED P11 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
SE S21 มศ042011 : วาทการ
====== อาจารย์ ======
C084 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201