C102-อ.พีรพล นวพันธ์จิรา จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P22,2201
C102
EP22
ED P22,2201
C102
EP22
ED P22,2201
C102
EP22
 


 


อังคาร ED P22,2201
C102
EP21
ED P22,2201
C102
EP21
ED P22,2201
C102
EP21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,B115
C102,C028
C041,C056
EP41,EP42
EP43,EP44
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED E22,2203
C102
PH21
ED E22,2203
C102
PH21
ED E22,2203
C102
PH21
 


 


ศุกร์ ED E22,2202
C102
PH22
ED E22,2202
C102
PH22
ED E22,2202
C102
PH22
 


 


ED P22,2201
C102
EP23
ED P22,2201
C102
EP23
ED P22,2201
C102
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED P22 กศ031007 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
ED 000 Home Room
ED E22 กศ031007 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C028 อ.เฉลียว เงาะหวาน
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C056 อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
2203 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203