C103-อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M32,7716
C103
AM31
AR M32,7716
C103
AM31
AR M32,7716
C103
AM31
AR M32,7716
C103
AM31
 


AR M32,6614
C103
AM32
AR M32,6614
C103
AM32
AR M32,6614
C103
AM32
AR M32,6614
C103
AM32
 


พุธ AR M22,8817
C103
AM21,AM22
AR M22,8817
C103
AM21,AM22
AR M22,8817
C103
AM21,AM22
AR M22,8817
C103
AM21,AM22
 


AR 000,7716
C040,C103
0M42
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M32 นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา
AR M22 วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
0M42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402