C109-อ.สุรพงษ์ หรรษา จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R15,8814
C109
AR11
AR R15,8814
C109
AR11
AR R15,8814
C109
AR11
 


 


AR R25,7715
C109
AR21
AR R25,7715
C109
AR21
AR R25,7715
C109
AR21
AR R25,7715
C109
AR21
 


พุธ AR R47,7714
C109,C162
AR41
AR R47,7714
C109,C162
AR41
AR R47,7714
C109,C162
AR41
AR R47,7714
C109,C162
AR41
 


AR 000,7711
C109,C120
AR21
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R14,7716
C109
AR11
AR R14,7716
C109
AR11
AR R14,7716
C109
AR11
 


 


AR R34,7712
C109
AR31
AR R34,7712
C109
AR31
AR R34,7712
C109
AR31
AR R34,7712
C109
AR31
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R15 ทท013005 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
AR R25 ทท021003 : มัคคุเทศก์
AR R47 นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 000 Home Room
AR R14 บธ101037 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
AR R34 ทท023002 : การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7716 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301