C110-อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR M34,B122
C110
AM31
AR M34,B122
C110
AM31
AR M34,B122
C110
AM31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M35,8812
C110
AM31
AR M35,8812
C110
AM31
 


 


 


พุธ  


 


AR M35,8812
C110
AM32
AR M35,8812
C110
AM32
 


AR 000,7714
C042,C110
AM12
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR M34,B122
C110
AM32
AR M34,B122
C110
AM32
AR M34,B122
C110
AM32
 


 


ศุกร์ ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M34 พล041046 : วอลเลย์บอล
AR M35 วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ
AR 000 Home Room
ED E38 พล072020 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
8812 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
B124 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301