C111-อ.ธนัช นำบุญจิตต์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
EP43,EP44
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
EP43,EP44
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
EP43,EP44
 


 


อังคาร ED E43,9912
C025,C111
PH41
ED E43,9912
C025,C111
PH41
ED E43,9912
C025,C111
PH41
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED E20,2204
C111,C155
PH22
ED E20,2204
C111,C155
PH22
ED E20,2204
C111,C155
PH22
 


ED 000,2205
C111
PH11
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E20,2204
C111,C155
PH21
ED E20,2204
C111,C155
PH21
ED E20,2204
C111,C155
PH21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P42 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED E43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED E20 สศ072006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
ED 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
2204 ห้องเรียน
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201