C112-อ.สรายุธ สมบูรณ์ จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P17,B101
C112
EP12
ED P17,B101
C112
EP12
ED P17,B101
C112
EP12
 


 


ED P17,B101
C112
EP13
ED P17,B101
C112
EP13
ED P17,B101
C112
EP13
 


 


อังคาร ED E17,B101
C112
PH12
ED E17,B101
C112
PH12
ED E17,B101
C112
PH12
 


 


ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
 


พุธ ED P32,2202
C112
EP31,EP32
ED P32,2202
C112
EP31,EP32
ED P32,2202
C112
EP33,EP34
ED P32,2202
C112
EP33,EP34
ED 000,2201
C112
PH31
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P17,B101
C112
EP11
ED P17,B101
C112
EP11
ED P17,B101
C112
EP11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E17,B101
C112
PH11
ED E17,B101
C112
PH11
ED E17,B101
C112
PH11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P17 พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
ED E17 พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
ED P47 กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ED P32 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B101 สนามกรีฑา
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
2202 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101