C114-อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E36,E002
C114
PH31
ED E36,E002
C114
PH31
ED E36,E002
C114
PH31
 


 


อังคาร ED P35,B115
C114
EP33
ED P35,B115
C114
EP33
ED P35,B115
C114
EP33
 


 


ED P35,B115
C114
EP32
ED P35,B115
C114
EP32
ED P35,B115
C114
EP32
 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,B122
C065,C114
C030,C066
EP31,EP32
EP33,EP34
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P35,E001
C114
EP31
ED P35,E001
C114
EP31
ED P35,E001
C114
EP31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P35,B115
C114
EP34
ED P35,B115
C114
EP34
ED P35,B115
C114
EP34
 


 ====== รายวิชา =====
ED E36 พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED P35 พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
E002 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (ห้องนวด) ชั้น1
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
E001 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (หน้าห้องเอราวัณ)
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304