C116-อ.อนุชา   กิติชัยชาญ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P46,A201
C116,C158
EP41,EP42
ED P46,A201
C116,C158
EP41,EP42
ED P46,A201
C116,C158
EP41,EP42
ED P46,A201
C116,C158
EP41,EP42
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P46,A201
C116
EP43,EP44
ED P46,A201
C116
EP43,EP44
ED P46,A201
C116
EP43,EP44
ED P46,A201
C116
EP43,EP44
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E45,A201
C116
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P46 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED E45 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C116 อ.อนุชา   กิติชัยชาญ
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401