C118-อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P43,B118
C118,C165
EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP44
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P18,B118
C118
EP11
ED P18,B118
C118
EP11
ED P18,B118
C118
EP11
 


 


ED P18,B118
C118
EP13
ED P18,B118
C118
EP13
ED P18,B118
C118
EP13
 


 


พฤหัสบดี ED P43,B118
C118,C165
EP43,EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP43,EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP43,EP44
 


 


ED E37,2204
C118
PH31
ED E37,2204
C118
PH31
 


 


 


ศุกร์ ED P43,B118
C118,C165
EP41,EP42
ED P43,B118
C118,C165
EP41,EP42
ED P43,B118
C118,C165
EP41,EP42
 


 


ED P18,B118
C118
EP12
ED P18,B118
C118
EP12
ED P18,B118
C118
EP12
 


 



====== รายวิชา =====
ED P43 พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
ED P18 พล031203 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED E37 สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C165 อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102