C119-อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE H15,6617
C119
SH12
SE H15,6617
C119
SH12
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE H15,6617
C119
SH11
SE H15,6617
C119
SH11
 


 


 


SE S00,8812
C119
SS32
 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E19,2204
C119
PH11
ED E19,2204
C119
PH11
ED E19,2204
C119
PH12
ED E19,2204
C119
PH12
 


ED P16,2201
C119
EP13
ED P16,2201
C119
EP13
 


 


 


ศุกร์ ED P16,2201
C119
EP12
ED P16,2201
C119
EP12
ED P16,2201
C119
EP11
ED P16,2201
C119
EP11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H15 วท 071154 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
SE S00 HomeRome
ED E19 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
ED P16 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
====== อาจารย์ ======
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
8812 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101