C120-อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
 


ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
 


พุธ ED E11,8813
C120
PH12
ED E11,8813
C120
PH12
ED E11,8813
C120
PH12
 


 


AR 000,7711
C109,C120
AR21
 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E31 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED E11 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
AR 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C039 อ.วรพรรณ พรนิมิตร
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C153 อ.อสนี เรืองงาม
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
5515 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302