C122-อ.ชานนท์ ศิริประยงค์ จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M16,7712
C122
AM12
AR M16,7712
C122
AM12
AR M16,7712
C122
AM12
 


 


AR M43,7716
C122
AM41,0M42
AR M43,7716
C122
AM41,0M42
AR M43,7716
C122
AM41,0M42
AR M43,7716
C122
AM41,0M42
 


พุธ AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
 


AR 000,6616
C122
AM41
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M33,7715
C122
AM32
AR M33,7715
C122
AM32
AR M33,7715
C122
AM32
AR M33,7715
C122
AM32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M16,7713
C122
AM11
AR M16,7713
C122
AM11
AR M16,7713
C122
AM11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M16 บธ131001 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา
AR M43 บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา
AR M33 พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา
AR 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
0M42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101