C127-อ.สมชาย บุญลอย จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E13,2202
C127
PH12
ED E13,2202
C127
PH12
ED E13,2202
C127
PH12
 


 


อังคาร ED E13,2205
C127
EP22
ED E13,2205
C127
EP22
ED E13,2205
C127
EP22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P20,5513
C127
EP21
ED P20,5513
C127
EP21
ED P20,5513
C127
EP21
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED E13,2202
C127
PH11
ED E13,2202
C127
PH11
ED E13,2202
C127
PH11
 


 


ศุกร์ ED P20,7711
C127
EP23
ED P20,7711
C127
EP23
ED P20,7711
C127
EP23
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E13 สศ032010 : การศึกษากับสังคม
ED P20 สศ032010 : การศึกษากับสังคม
====== อาจารย์ ======
C127 อ.สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
2205 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203