C130-อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R16,7716
C130
AR11
AR R16,7716
C130
AR11
AR R16,7716
C130
AR11
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R43,8816
C130
AR41
AR R43,8816
C130
AR41
AR R43,8816
C130
AR41
AR R43,8816
C130
AR41
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


AR 000,8816
C032,C130
AR41
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R35,8815
C130
AR31
AR R35,8815
C130
AR31
AR R35,8815
C130
AR31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R16 ทท012002 : ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
AR R43 นก063001 : การสัมมนาทางนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 000 Home Room
AR R35 บธ073045 : ธุรกิจการบิน
AR M37 นก024010 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C130 อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
B123 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
====== นักศึกษา ======
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302