C136-อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E14,8811
C136
PH11,PH12
ED E14,8811
C136
PH11,PH12
ED E14,8811
C136
PH11,PH12
ED E14,8811
C136
PH11,PH12
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P13,8811
C136
EP11,EP12
ED P13,8811
C136
EP11,EP12
ED P13,8811
C136
EP11,EP12
ED P13,8811
C136
EP11,EP12
 


 


 


 


 


 


พุธ SE S13,6611
C136
SS11,SS12
SE S13,6611
C136
SS11,SS12
SE S13,6611
C136
SS11,SS12
 


 


SE S00,8814
C136
SS21
 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P13,8811
C136
EP13
ED P13,8811
C136
EP13
ED P13,8811
C136
EP13
ED P13,8811
C136
EP13
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E14 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED P13 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S13 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE S00 HomeRome
====== อาจารย์ ======
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103