C140-อ.ประภาศิริ กลางพอน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR R12,7712
C038,C140
AR11
AR R12,7712
C038,C140
AR11
AR R12,7712
C038,C140
AR11
 


 


พุธ SE S22,C402
C140
SS22
SE S22,C402
C140
SS22
SE S22,C402
C140
SS22
 


 


AR 000,6613
C140
AM22
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S22,C402
C140
SS21
SE S22,C402
C140
SS21
SE S22,C402
C140
SS21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR R12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE S22 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C038 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก)
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201