C141-อ.ธันวา พิศดาร จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S25,6615
C141
SS22
SE S25,6615
C141
SS22
SE S25,6615
C141
SS22
 


 


SE S26,6615
C141
SS21
SE S26,6615
C141
SS21
SE S26,6615
C141
SS21
 


 


อังคาร SE S34,8812
C141
SS31
SE S34,8812
C141
SS31
SE S34,8812
C141
SS31
 


 


SE S34,8813
C141
SS32
SE S34,8813
C141
SS32
SE S34,8813
C141
SS32
 


 


พุธ SE S25,6615
C141
SS21
SE S25,6615
C141
SS21
SE S25,6615
C141
SS21
 


 


SE S00,6611
C005,C141
SS12
 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E23,2203
C141
PH31
ED E23,2203
C141
PH31
ED E23,2203
C141
PH31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S26,6615
C141
SS22
SE S26,6615
C141
SS22
SE S26,6615
C141
SS22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S25 วท082152 : เวชศาสตร์การกีฬา
SE S26 วท082155 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S34 วท082047 : เวชศาสตร์การกีฬา
SE S00 HomeRome
ED E23 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C005 ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301