C142-อ.วรุจน์ ธัญเจริญ จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P23,2202
C142,C154
EP21
ED P23,2202
C142,C154
EP21
ED P23,2202
C142,C154
EP21
 


 


SE S33,8812
C142
SS31
SE S33,8812
C142
SS31
SE S33,8812
C142
SS31
 


 


อังคาร SE S42,8813
C142
SS41
SE S42,8813
C142
SS41
SE S42,8813
C142
SS41
 


 


ED P27,B109
C142
EP23
ED P27,B109
C142
EP23
ED P27,B109
C142
EP23
 


 


พุธ ED P27,B109
C142
EP22
ED P27,B109
C142
EP22
ED P27,B109
C142
EP22
 


 


SE S00,8815
C142
SS22
 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P27,B109
C142
EP21
ED P27,B109
C142
EP21
ED P27,B109
C142
EP21
 


 


SE S33,5514
C142
SS32
SE S33,5514
C142
SS32
SE S33,5514
C142
SS32
 


 


ศุกร์ ED P23,3302
C142,C154
EP22
ED P23,3302
C142,C154
EP22
ED P23,3302
C142,C154
EP22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P23 วท083325 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
SE S33 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE S42 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
ED P27 พล031178 : ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
SE S00 HomeRome
====== อาจารย์ ======
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
B109 โรงยิมเทเบิลเทนนิส
8815 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302