C143-อ.กุสุมา บัวใหญ่ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S31,8813
C143
SS32
SE S31,8813
C143
SS32
SE S31,8813
C143
SS32
 


 


ED P24,8816
C143
EP23
ED P24,8816
C143
EP23
ED P24,8816
C143
EP23
 


 


อังคาร ED E23,6617
C143
PH21,PH22
ED E23,6617
C143
PH21,PH22
ED E23,6617
C143
PH21,PH22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S41,8812
C025,C143
SS41
SE S41,8812
C025,C143
SS41
 


 


 


SE S00,6614
C047,C143
SS11
 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P24,8816
C143
EP22
ED P24,8816
C143
EP22
ED P24,8816
C143
EP22
 


 


SE S31,8812
C143
SS31
SE S31,8812
C143
SS31
SE S31,8812
C143
SS31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P24,8816
C143
EP21
ED P24,8816
C143
EP21
ED P24,8816
C143
EP21
 


 ====== รายวิชา =====
SE S31 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
ED P24 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED E23 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
SE S41 วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S00 HomeRome
====== อาจารย์ ======
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
8812 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201