C152-อ.วรพงษ์ แสวานี จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E30,8817
C152
PH31
ED E30,8817
C152
PH31
ED E30,8817
C152
PH31
ED E30,8817
C152
PH31
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R27,8817
C152
AR21
AR R27,8817
C152
AR21
AR R27,8817
C152
AR21
AR R27,8817
C152
AR21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E30 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR R27 ทท052001 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C152 อ.วรพงษ์ แสวานี
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201