C153-อ.อสนี เรืองงาม จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H11,5512
C153
SH11
SE H11,5512
C153
SH11
SE H11,5512
C153
SH11
SE H11,5512
C153
SH11
 


AR R11,7717
C153
AR11
AR R11,7717
C153
AR11
AR R11,7717
C153
AR11
AR R11,7717
C153
AR11
 


อังคาร SE H11,5512
C153
SH12
SE H11,5512
C153
SH12
SE H11,5512
C153
SH12
SE H11,5512
C153
SH12
 


ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
ED P30,5515
C120,C153
EP33,EP34
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S11,6615
C153
SS11
SE S11,6615
C153
SS11
SE S11,6615
C153
SS11
SE S11,6615
C153
SS11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S11,5514
C153
SS12
SE S11,5514
C153
SS12
SE S11,5514
C153
SS12
SE S11,5514
C153
SS12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H11 มศ051036 : ภาษอังกฤษพื้นฐาน
AR R11 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
SE S11 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร
====== อาจารย์ ======
C153 อ.อสนี เรืองงาม
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
5515 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102