C154-อ.ธัชนนท์ จินดาปุก จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P23,2202
C142,C154
EP21
ED P23,2202
C142,C154
EP21
ED P23,2202
C142,C154
EP21
 


 


AR M17,B127
C041,C154
AM12
AR M17,B127
C041,C154
AM12
AR M17,B127
C041,C154
AM12
 


 


อังคาร ED P23,2202
C154
EP23
ED P23,2202
C154
EP23
ED P23,2202
C154
EP23
 


 


AR M17,B127
C041,C154
AM11
AR M17,B127
C041,C154
AM11
AR M17,B127
C041,C154
AM11
 


 


พุธ ED P29,B126
C041,C154
EP21
ED P29,B126
C041,C154
EP21
ED P29,B126
C041,C154
EP21
 


ED 000,B114
C006,C029
C154
EP12,EP11
EP13
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP41,EP42
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP41,EP42
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP41,EP42
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
 


 


ศุกร์ ED P23,3302
C142,C154
EP22
ED P23,3302
C142,C154
EP22
ED P23,3302
C142,C154
EP22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P23 วท083325 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
AR M17 พล041071 : ฟุตซอล
ED P29 พล041097 : การตัดสินกีฬาฟุตบอล
ED 000 Home Room
ED P44 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C029 อ.เสาวรส โพธิ์จันทร์
C001 อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
B127 สนามฟุตซอล
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202