C155-อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED E20,2204
C111,C155
PH22
ED E20,2204
C111,C155
PH22
ED E20,2204
C111,C155
PH22
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E20,2204
C111,C155
PH21
ED E20,2204
C111,C155
PH21
ED E20,2204
C111,C155
PH21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E20 สศ072006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
====== อาจารย์ ======
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201