C158-อ.จิรัชญา มูลหงษ์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P46,A201
C116,C158
EP41,EP42
ED P46,A201
C116,C158
EP41,EP42
ED P46,A201
C116,C158
EP41,EP42
ED P46,A201
C116,C158
EP41,EP42
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E28,2205
C158
PH22
ED E28,2205
C158
PH22
ED E28,2205
C158
PH22
 


 


พุธ AR R13,6616
C158
AR11
AR R13,6616
C158
AR11
AR R13,6616
C158
AR11
AR R13,6616
C158
AR11
ED 000,2204
C158
PH22
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E28,2202
C158
PH21
ED E28,2202
C158
PH21
ED E28,2202
C158
PH21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P46 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED E28 สข012035 : การปฐมพยาบาล
AR R13 วท072152 : การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ และมาตรฐานความปลอดภัย
ED 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C116 อ.อนุชา   กิติชัยชาญ
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
2205 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201