C159-อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
 


 


 


 


 


 


พุธ ED E33,2201
C159
PH31
ED E33,2201
C159
PH31
ED P34,2203
C159
EP31,EP32
ED P34,2203
C159
EP31,EP32
 


ED P34,2203
C159
EP33,EP34
ED P34,2203
C159
EP33,EP34
 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P45 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED E33 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED P34 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C009 อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404