C160-อ.กฐิน พุทธพิมเสน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P38,E001
C160
EP33
ED P38,E001
C160
EP33
ED P38,E001
C160
EP33
 


 


ED P38,B114
C160
EP31
ED P38,B114
C160
EP31
ED P38,B114
C160
EP31
 


 


อังคาร ED P38,E001
C160
EP34
ED P38,E001
C160
EP34
ED P38,E001
C160
EP34
 


 


SE H42,E001
C160
SH41
SE H42,E001
C160
SH41
SE H42,E001
C160
SH41
 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,3302
C160
PH41
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S43,E001
C160
SS41
SE S43,E001
C160
SS41
SE S43,E001
C160
SS41
 


 


ED P38,B114
C160
EP32
ED P38,B114
C160
EP32
ED P38,B114
C160
EP32
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED E39,E001
C160
PH31
ED E39,E001
C160
PH31
ED E39,E001
C160
PH31
 


 ====== รายวิชา =====
ED P38 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
SE H42 วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ
ED 000 Home Room
SE S43 วท081219 : นันทนาการ
ED E39 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
====== อาจารย์ ======
C160 อ.กฐิน พุทธพิมเสน
===== ห้องเรียน ======
E001 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (หน้าห้องเอราวัณ)
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301