C161-อ.ปรียาพัชร ใสแสง จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H18,5513
C161
SH12
SE H18,5513
C161
SH12
ED E18,7715
C064,C025
C161
PH21
 


 


SE H34,5514
C161
SH32
SE H34,5514
C161
SH32
SE H34,5514
C161
SH32
 


 


อังคาร SE H34,5514
C161
SH31
SE H34,5514
C161
SH31
SE H34,5514
C161
SH31
 


 


ED E18,A301
C025,C161
PH11,PH12
ED E18,A301
C025,C161
PH11,PH12
ED E18,A301
C025,C161
PH11,PH12
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


SE H18,5512
C161
SH11
SE H18,5512
C161
SH11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H18 วท 071004 การสาธารณสุขเบื้องต้น
ED E18 สข011032 : การสาธารณสุข
SE H34 วท072125 : ทักษะชีวิต
====== อาจารย์ ======
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
A301 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SH32 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101