C162-อ.กชพร เวชอุไร จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R23,8815
C162
AR21
AR R23,8815
C162
AR21
AR R23,8815
C162
AR21
AR R23,8815
C162
AR21
 


AR R42,7714
C162
AR41
AR R42,7714
C162
AR41
AR R42,7714
C162
AR41
 


 


พุธ AR R47,7714
C109,C162
AR41
AR R47,7714
C109,C162
AR41
AR R47,7714
C109,C162
AR41
AR R47,7714
C109,C162
AR41
 


AR 000,8811
C157,C162
AR31
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R44,7714
C162
AR41
AR R44,7714
C162
AR41
AR R44,7714
C162
AR41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R23 ทท042003 : การจัดและการบริหารการท่องเที่ยวและนันทนาการ
AR R42 นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
AR R47 นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 000 Home Room
AR R44 ทท014004 : การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงนิทรรศการ
====== อาจารย์ ======
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301