C163-อ.อภิชา ไชยเหล็ก จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H22,4Lab
C163
SH22
SE H22,4Lab
C163
SH22
SE S23,4Lab
C163
SS21
SE S23,4Lab
C163
SS21
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H22,4Lab
C163
SH21
SE H22,4Lab
C163
SH21
 


 


 


SE S23,4Lab
C163
SS22
SE S23,4Lab
C163
SS22
 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE S00,6612
C163
SS31
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H22,6611
C163
SH21,SH22
SE H22,6611
C163
SH21,SH22
 


 


 


SE S23,6611
C163
SS21,SS22
SE S23,6611
C163
SS21,SS22
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H22 วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE S23 วท033004 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE S00 HomeRome
====== อาจารย์ ======
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
===== ห้องเรียน ======
4Lab ห้อง Lab ชั้น 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)
6612 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301