C165-อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P43,B118
C118,C165
EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP44
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P43,B118
C118,C165
EP43,EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP43,EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP43,EP44
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P43,B118
C118,C165
EP41,EP42
ED P43,B118
C118,C165
EP41,EP42
ED P43,B118
C118,C165
EP41,EP42
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P43 พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C165 อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402