C402-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก) จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S22,C402
C140
SS22
SE S22,C402
C140
SS22
SE S22,C402
C140
SS22
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S22,C402
C140
SS21
SE S22,C402
C140
SS21
SE S22,C402
C140
SS21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S22 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
===== ห้องเรียน ======
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก)
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201