D301-ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก) จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE H44,D301
C053
SH41
SE H44,D301
C053
SH41
SE H44,D301
C053
SH41
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE H37,D301
C053
SH31
SE H37,D301
C053
SH31
SE H37,D301
C053
SH31
 


 


พุธ SE H37,D301
C053
SH32
SE H37,D301
C053
SH32
SE H37,D301
C053
SH32
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H45,D301
C053
SH41
SE H45,D301
C053
SH41
SE H45,D301
C053
SH41
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H44 วท081258 : แอโรบิกดานซ์
SE H37 วท081253 : ลีลาศ
SE H45 วท081253 : ลีลาศ
====== อาจารย์ ======
C053 อ.กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH32 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 302