D302-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight) จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S32,D302
C005
SS31,SS32
SE S32,D302
C005
SS31,SS32
SE S32,D302
C005
SS31,SS32
SE S32,D302
C005
SS31,SS32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S32 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C005 ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
===== ห้องเรียน ======
D302 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302