E001-ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (หน้าห้องเอราวัณ) จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P38,E001
C160
EP33
ED P38,E001
C160
EP33
ED P38,E001
C160
EP33
 


 


AR R26,E001
C083
AR21
AR R26,E001
C083
AR21
AR R26,E001
C083
AR21
AR R26,E001
C083
AR21
 


อังคาร ED P38,E001
C160
EP34
ED P38,E001
C160
EP34
ED P38,E001
C160
EP34
 


 


SE H42,E001
C160
SH41
SE H42,E001
C160
SH41
SE H42,E001
C160
SH41
 


 


พุธ AR R32,E001
C083
AR31
AR R32,E001
C083
AR31
AR R32,E001
C083
AR31
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S43,E001
C160
SS41
SE S43,E001
C160
SS41
SE S43,E001
C160
SS41
 


 


ED P35,E001
C114
EP31
ED P35,E001
C114
EP31
ED P35,E001
C114
EP31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED E39,E001
C160
PH31
ED E39,E001
C160
PH31
ED E39,E001
C160
PH31
 


 ====== รายวิชา =====
ED P38 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
AR R26 นก022061 : เกมและการเป็นผู้นำเกม
SE H42 วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ
AR R32 นก024007 : เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการ
SE S43 วท081219 : นันทนาการ
ED P35 พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED E39 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
====== อาจารย์ ======
C160 อ.กฐิน พุทธพิมเสน
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
E001 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (หน้าห้องเอราวัณ)
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301