E002-ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (ห้องนวด) ชั้น1 จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E36,E002
C114
PH31
ED E36,E002
C114
PH31
ED E36,E002
C114
PH31
 


 


อังคาร SE S37,E002
C061
SS32
SE S37,E002
C061
SS32
SE S37,E002
C061
SS32
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S37,E002
C061
SS31
SE S37,E002
C061
SS31
SE S37,E002
C061
SS31
 


 


SE H25,E002
C061
SH21
SE H25,E002
C061
SH21
SE H25,E002
C061
SH21
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E36 พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
SE S37 วท082009 : การนวดทางการกีฬา
SE H25 วท082007 : การนวดเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C061 อ.เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
E002 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (ห้องนวด) ชั้น1
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201