EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P11,8815
C051
EP11
ED P11,8815
C051
EP11
ED P11,8815
C051
EP11
 


 


ED P15,2203
C028
EP11
ED P15,2203
C028
EP11
ED P15,2203
C028
EP11
 


 


อังคาร ED P13,8811
C136
EP11,EP12
ED P13,8811
C136
EP11,EP12
ED P13,8811
C136
EP11,EP12
ED P13,8811
C136
EP11,EP12
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P18,B118
C118
EP11
ED P18,B118
C118
EP11
ED P18,B118
C118
EP11
 


ED 000,B114
C006,C029
C154
EP12,EP11
EP13
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P17,B101
C112
EP11
ED P17,B101
C112
EP11
ED P17,B101
C112
EP11
 


 


ED P12,6615
C157
EP11
ED P12,6615
C157
EP11
ED P12,6615
C157
EP11
ED P12,6615
C157
EP11
 


ศุกร์ ED P14,2205
C028
EP11
ED P14,2205
C028
EP11
ED P16,2201
C119
EP11
ED P16,2201
C119
EP11
 


ED P19,B105
C030,C105
EP11
ED P19,B105
C030,C105
EP11
ED P19,B105
C030,C105
EP11
 


 



====== รายวิชา =====
ED P11 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
ED P15 พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED P13 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED P18 พล031203 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED 000 Home Room
ED P17 พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
ED P12 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ED P14 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
ED P16 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
ED P19 พล041080 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C028 อ.เฉลียว เงาะหวาน
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C029 อ.เสาวรส โพธิ์จันทร์
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C105 อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B118 สระว่ายน้ำ
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
B101 สนามกรีฑา
6615 ห้องเรียน
2205 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103