EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P12,8816
C157
EP13
ED P12,8816
C157
EP13
ED P12,8816
C157
EP13
ED P12,8816
C157
EP13
 


ED P17,B101
C112
EP13
ED P17,B101
C112
EP13
ED P17,B101
C112
EP13
 


 


อังคาร ED P14,2204
C028
EP13
ED P14,2204
C028
EP13
 


 


 


ED P15,2203
C028
EP13
ED P15,2203
C028
EP13
ED P15,2203
C028
EP13
 


 


พุธ ED P11,7711
C084
EP13
ED P11,7711
C084
EP13
ED P11,7711
C084
EP13
 


ED 000,B114
C006,C029
C154
EP12,EP11
EP13
ED P18,B118
C118
EP13
ED P18,B118
C118
EP13
ED P18,B118
C118
EP13
 


 


พฤหัสบดี ED P13,8811
C136
EP13
ED P13,8811
C136
EP13
ED P13,8811
C136
EP13
ED P13,8811
C136
EP13
 


ED P16,2201
C119
EP13
ED P16,2201
C119
EP13
 


 


 


ศุกร์ ED P19,B105
C030,C105
EP13
ED P19,B105
C030,C105
EP13
ED P19,B105
C030,C105
EP13
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P12 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ED P17 พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
ED P14 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
ED P15 พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED P11 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
ED 000 Home Room
ED P18 พล031203 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED P13 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED P16 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
ED P19 พล041080 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C028 อ.เฉลียว เงาะหวาน
C084 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C029 อ.เสาวรส โพธิ์จันทร์
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C105 อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
B101 สนามกรีฑา
2204 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
B118 สระว่ายน้ำ
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101