EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 32 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P23,2202
C142,C154
EP21
ED P23,2202
C142,C154
EP21
ED P23,2202
C142,C154
EP21
 


 


ED P25,B105
C030,C105
EP21
ED P25,B105
C030,C105
EP21
ED P25,B105
C030,C105
EP21
 


 


อังคาร ED P22,2201
C102
EP21
ED P22,2201
C102
EP21
ED P22,2201
C102
EP21
 


 


ED P28,9915
C006
EP21,EP22
ED P28,9915
C006
EP21,EP22
ED P28,9915
C006
EP21,EP22
 


 


พุธ ED P29,B126
C041,C154
EP21
ED P29,B126
C041,C154
EP21
ED P29,B126
C041,C154
EP21
 


ED 000,B121
C064,C075
C077
EP21,EP22
EP23
ED P20,5513
C127
EP21
ED P20,5513
C127
EP21
ED P20,5513
C127
EP21
 


 


พฤหัสบดี ED P27,B109
C142
EP21
ED P27,B109
C142
EP21
ED P27,B109
C142
EP21
 


 


ED P21,8817
C060
EP21
ED P21,8817
C060
EP21
ED P21,8817
C060
EP21
ED P21,8817
C060
EP21
 


ศุกร์ ED P26,B122
C065
EP21
ED P26,B122
C065
EP21
ED P26,B122
C065
EP21
 


 


ED P24,8816
C143
EP21
ED P24,8816
C143
EP21
ED P24,8816
C143
EP21
 


 ====== รายวิชา =====
ED P23 วท083325 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P25 พล041080 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P22 กศ031007 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
ED P28 พล032222 : การตัดสินกีฬากรีฑา
ED P29 พล041097 : การตัดสินกีฬาฟุตบอล
ED 000 Home Room
ED P20 สศ032010 : การศึกษากับสังคม
ED P27 พล031178 : ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ED P21 วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P26 พล041088 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED P24 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C105 อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C060 อ.ทักษดนัย กาญจนากร
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
5513 ห้องเรียน
B109 โรงยิมเทเบิลเทนนิส
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203