EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 จำนวน 32 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P29,B126
C041
EP22
ED P29,B126
C041
EP22
ED P29,B126
C041
EP22
 


 


ED P22,2201
C102
EP22
ED P22,2201
C102
EP22
ED P22,2201
C102
EP22
 


 


อังคาร ED E13,2205
C127
EP22
ED E13,2205
C127
EP22
ED E13,2205
C127
EP22
 


 


ED P28,9915
C006
EP21,EP22
ED P28,9915
C006
EP21,EP22
ED P28,9915
C006
EP21,EP22
 


 


พุธ ED P27,B109
C142
EP22
ED P27,B109
C142
EP22
ED P27,B109
C142
EP22
 


ED 000,B121
C064,C075
C077
EP21,EP22
EP23
ED P26,B122
C065
EP22
ED P26,B122
C065
EP22
ED P26,B122
C065
EP22
 


 


พฤหัสบดี ED P24,8816
C143
EP22
ED P24,8816
C143
EP22
ED P24,8816
C143
EP22
 


 


ED P25,B105
C030,C105
EP22
ED P25,B105
C030,C105
EP22
ED P25,B105
C030,C105
EP22
 


 


ศุกร์ ED P23,3302
C142,C154
EP22
ED P23,3302
C142,C154
EP22
ED P23,3302
C142,C154
EP22
 


 


ED P21,8817
C060
EP22
ED P21,8817
C060
EP22
ED P21,8817
C060
EP22
ED P21,8817
C060
EP22
 ====== รายวิชา =====
ED P29 พล041097 : การตัดสินกีฬาฟุตบอล
ED P22 กศ031007 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
ED E13 สศ032010 : การศึกษากับสังคม
ED P28 พล032222 : การตัดสินกีฬากรีฑา
ED P27 พล031178 : ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ED 000 Home Room
ED P26 พล041088 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED P24 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED P25 พล041080 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P23 วท083325 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P21 วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C105 อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
C060 อ.ทักษดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2205 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
B109 โรงยิมเทเบิลเทนนิส
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
8816 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203