EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203 จำนวน 32 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P21,3302
C060
EP23
ED P21,3302
C060
EP23
ED P21,3302
C060
EP23
ED P21,3302
C060
EP23
 


ED P24,8816
C143
EP23
ED P24,8816
C143
EP23
ED P24,8816
C143
EP23
 


 


อังคาร ED P23,2202
C154
EP23
ED P23,2202
C154
EP23
ED P23,2202
C154
EP23
 


 


ED P27,B109
C142
EP23
ED P27,B109
C142
EP23
ED P27,B109
C142
EP23
 


 


พุธ ED P26,B122
C065
EP23
ED P26,B122
C065
EP23
ED P26,B122
C065
EP23
 


ED 000,B121
C064,C075
C077
EP21,EP22
EP23
ED P25,B105
C030,C105
EP23
ED P25,B105
C030,C105
EP23
ED P25,B105
C030,C105
EP23
 


 


พฤหัสบดี ED P29,B126
C041
EP23
ED P29,B126
C041
EP23
ED P29,B126
C041
EP23
 


 


ED P28,9915
C006
EP23
ED P28,9915
C006
EP23
ED P28,9915
C006
EP23
 


 


ศุกร์ ED P20,7711
C127
EP23
ED P20,7711
C127
EP23
ED P20,7711
C127
EP23
 


 


ED P22,2201
C102
EP23
ED P22,2201
C102
EP23
ED P22,2201
C102
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P24 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED P23 วท083325 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P27 พล031178 : ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ED P26 พล041088 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED 000 Home Room
ED P25 พล041080 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P29 พล041097 : การตัดสินกีฬาฟุตบอล
ED P28 พล032222 : การตัดสินกีฬากรีฑา
ED P20 สศ032010 : การศึกษากับสังคม
ED P22 กศ031007 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C060 อ.ทักษดนัย กาญจนากร
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C105 อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
8816 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
B109 โรงยิมเทเบิลเทนนิส
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
B105 สนามตะกร้อ
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202