EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P39,B111
C066
EP31
ED P39,B111
C066
EP31
ED P39,B111
C066
EP31
 


 


ED P38,B114
C160
EP31
ED P38,B114
C160
EP31
ED P38,B114
C160
EP31
 


 


อังคาร ED P31,2203
C077
EP31
ED P31,2203
C077
EP31
ED P31,2203
C077
EP31
ED P31,2203
C077
EP31
 


ED P36,B122
C065
EP31
ED P36,B122
C065
EP31
ED P36,B122
C065
EP31
 


 


พุธ ED P32,2202
C112
EP31,EP32
ED P32,2202
C112
EP31,EP32
ED P34,2203
C159
EP31,EP32
ED P34,2203
C159
EP31,EP32
ED 000,B122
C065,C114
C030,C066
EP31,EP32
EP33,EP34
 


ED P33,2204
C047
EP31,EP32
ED P33,2204
C047
EP31,EP32
 


 


พฤหัสบดี ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
 


ED P35,E001
C114
EP31
ED P35,E001
C114
EP31
ED P35,E001
C114
EP31
 


 


ศุกร์ ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P39 พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปป้องกันตัว
ED P38 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P36 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
ED P32 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED P34 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED 000 Home Room
ED P33 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P35 พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED E38 พล072020 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
C160 อ.กฐิน พุทธพิมเสน
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C039 อ.วรพรรณ พรนิมิตร
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
===== ห้องเรียน ======
B111 โรงยิมยูโด
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
2203 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
2202 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
E001 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (หน้าห้องเอราวัณ)
B124 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301