EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P31,2203
C077
EP32
ED P31,2203
C077
EP32
ED P31,2203
C077
EP32
ED P31,2203
C077
EP32
 


ED P39,B111
C066
EP32
ED P39,B111
C066
EP32
ED P39,B111
C066
EP32
 


 


อังคาร ED P36,B122
C065
EP32
ED P36,B122
C065
EP32
ED P36,B122
C065
EP32
 


 


ED P35,B115
C114
EP32
ED P35,B115
C114
EP32
ED P35,B115
C114
EP32
 


 


พุธ ED P32,2202
C112
EP31,EP32
ED P32,2202
C112
EP31,EP32
ED P34,2203
C159
EP31,EP32
ED P34,2203
C159
EP31,EP32
ED 000,B122
C065,C114
C030,C066
EP31,EP32
EP33,EP34
 


ED P33,2204
C047
EP31,EP32
ED P33,2204
C047
EP31,EP32
 


 


พฤหัสบดี ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
 


ED P38,B114
C160
EP32
ED P38,B114
C160
EP32
ED P38,B114
C160
EP32
 


 


ศุกร์ ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED E38,B124
C110,C150
C066
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P39 พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปป้องกันตัว
ED P36 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
ED P35 พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED P32 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED P34 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED 000 Home Room
ED P33 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P38 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED E38 พล072020 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C039 อ.วรพรรณ พรนิมิตร
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C160 อ.กฐิน พุทธพิมเสน
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
B111 โรงยิมยูโด
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
2202 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
B124 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301